Nghi Thức Lễ Vu Lan

Ngày đăng: Thứ 3 , 14/08/2018 13:09 .

Hôm nay là ngày chúng Tăng Tự tứ, toàn thể chư Tăng ni chúng con hiệp cùng thiện nam tín nữ về tại Thiền viện... - chùa.... Hiện diện chúng con đều một dạ chí thành quỳ trước Phật đài thấp nén tâm hương cúng dường ngôi Tam bảo, chư Tăng các bậc hiền Thánh thường ở khắp mười phương, quang giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của chúng con. Chúng con nguyện noi theo gương hiếu hạnh Tôn giả Mục Kiền Liên nguyện làm con thảo, cháu hiền nhớ ân nghĩa cha mẹ hiện đời và nhiều đời sinh thành dưỡng dục, đã gian khổ vì chúng con mà chịu khổ trong sinh tử.

Cúi mong Tam Bảo thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành chúng con thành tâm cúng dường: Hương hoa, quả phẩm vật và trì tụng Kinh tám điều giác ngộ của bậc Bồ-tát và cùng đọc sám văn Vu lan báo hiếu. Nguyện trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường và nguyện cầu Hồng ân Tam bảo thùy từ gia hộ cho Cửu huyền Thất tổ, cha mẹ nhiều đời của chúng con cùng tất cả chúng sinh sớm lên bờ giác, thoát khỏi biển khổ sông mê mà tin sâu Tam bảo, phát tâm sống đời đạo đức.

Thứ nguyện cho cha mẹ của chúng con hiện tiền thân tâm thường an lạc, oan khiên dứt sạch, bệnh tật tiêu trừ, phước huệ trang nghiêm, cát tường như ý.

 Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.OOO

                                                                 CA NGỢI TAM BẢO

Phật là đấng giác ngộ mình,

Độ người thoát khỏi, tử sinh bao đời.

Từ bi, trí tuệ rạng ngời,

Là thầy ba cõi, trời người xưa nay.O

Pháp là phương thuốc diệu thay,

Chữa lành bệnh khổ, muôn loài chúng sinh.

Như vầng trăng sáng lung linh,

Soi đường ra khỏi, u minh mê mờ.O

Tăng là những bậc chân tu,

Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi.

Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,

Độ đời thoát khỏi tham si…. khổ sầu.O

Nam mô hoan hỷ tạng Bồ-tát. (3 lần)OOO
 

                                                            TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

                                                        Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn

                                                        Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp

                                                        Nay con nghe thấy xin trì tụng

                                                        Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu.

                                                        Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần)O

                                                                  TÁN PHẬT

                                                        Đại từ đại bi thương chúng sinh.

                                                        Đại hỷ đại xả cứu muôn loài.

                                                       Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.

                                                       Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.OOO 
               
                                                           ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy 1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy 1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy 1 lạy) O

( Bắt đầu vô chuông mõ )

Một tiếng chuông ba tiếng mõ.

Một tiếng chuông một tiếng mõ.

Một tiếng chuông một tiếng mõ.

Một tiếng chuông năm tiếng mõ.

                                                           PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH

                                                             Lạy đấng thầy ba cõi,

                                                             Quy mạng Phật mười phương,

                                                             Nay con phát nguyện lớn,

                                                             Tụng kinh Phật đản sinh,

                                                             Trên đền bốn ơn nặng,

                                                              Dưới cứu khổ muôn loài,

                                                              Nguyện cho người thấy nghe,

                                                              Đều phát tâm Bồ-đề,

                                                              Sống an vui giải thoát. O

                                           Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần) OOO
 

                                       KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC BỒ-TÁT

Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí thành, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Bồ-tát.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NHẤT: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần hồi lìa tử sinh.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ HAI: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được an lành.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BA: Tâm nếu không thỏa mãn, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ-tát hay quán xét, thường muốn ít biết đủ, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy trí tuệ làm đầu.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TƯ: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá trừ phiền não, nhiếp phục bốn chúng ma, xa lìa chốn tối tăm.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NĂM: Ngu si phải sinh tử, Bồ-tát thường nên nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, nhằm thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho mọi người.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ SÁU: Nghèo khổ hay oán giận, thường gieo nhiều tội lỗi, Bồ-tát luôn san sẻ, bình đẳng với mọi người, không nhớ đến quá khứ, không ghét bỏ một ai.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BẢY: Tham muốn rất tai hại, tuy thân ở thế gian, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người tu hành, luôn giữ đạo trong sạch, thực hiện hạnh thanh tịnh, từ bi với muôn loài.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TÁM: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não vô cùng tận, nên phát tâm Bồ-đề, tu hành cầu giải thoát, độ hết thảy muôn loài, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu nhiều đau khổ, khiến cho muôn loài vật, đều bình an hạnh phúc.

Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ-tát, đã tự mình giác ngộ, nhờ tinh tấn hành trì, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Bát-nhã, mau đến bờ giải thoát, rồi giáo hóa thế gian, độ tất cả chúng sinh, đem tám điều giác ngộ, chỉ dạy cho mọi người, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm dục lạc, tu theo Bát chính đạo. Này bốn chúng đệ tử, tư duy tám điều này, sẽ dễ dàng tỉnh giác, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến quả Bồ-đề, mau thành tựu Phật pháp, xa lìa đường sinh tử, thường an nhiên thanh nhàn.

 

SÁM VU LAN

Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy,

Ngày rằm tháng bảy đến hội Vu lan,

Cùng nhau về chùa thành tâm kính lễ,

Noi theo gương hiếu đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm con thảo cháu hiền,

Đọc kinh báo hiếu thâm ân sâu dày.

Thế tôn chỉ dạy A Nan,

Công cha nghĩa mẹ ơn sâu khó đền.

Một là mang nặng hình hài,

Mười tháng cưu mang vất vả, nhọc nhằn.

Thứ hai sinh đẻ gớm ghê,

Chịu đau, chịu khổ, mỏi mê trăm phần.

Thứ ba ân sâu nuôi dưỡng,

Dòng sữa ngọt ngào mẹ mớm cho con.

Thứ tư ăn đắng nuốt cay,

Để dành bùi ngọt cho con đủ đầy.

Thứ năm lại còn khi ngủ,

Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn.

Thứ sáu sú nước nhai cơm,

Miễn con no ấm, mẹ vui trong lòng.

Thứ bảy không sợ tanh hôi,

Giặt giũ đồ dơ mà không phiền hà.

Thứ tám chẳng nỡ chia riêng,

Nếu con đi vắng cha chờ mẹ lo.

Thứ chín vì muốn con khôn,

Dẫu mang nghiệp ác cũng đành chịu thay.

Tính sao có lợi thì làm,

Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm.

Điều thứ mười chẳng ham trau chuốt,

Dành cho con các cuộc thanh nhàn,

Thương con như ngọc như vàng,

Ơn cha nghĩa mẹ không chi sánh bằng.

                

  NGUYỆN CẦU AN LÀNH

                                                            Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

                                                            Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

                                                            Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ.

                                                            Hết thảy sáu thời, đều an lành. 

                                                            Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

                                                            Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

                                                            Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ. 

                                                            Hết thảy sáu thời, đều an lành.

                                                            Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

                                                            Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

                                                            Nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ,

                                                            Hết thảy sáu thời, đều an lành.

                                                      Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. OOO 
 

SÁM MƯỜI NGUYỆN

Một nguyền kính lễ Như Lai.

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.

Ba nguyền tu phước cúng dường.

Bốn nguyền sám hối tiêu tan nghiệp trần.

Năm nguyền vui vẻ an lành.

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người.

Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời.

Tám nguyền học Phật sáng ngời tâm linh.

Chín nguyền hằng thuận chúng sinh.

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.OOO
 

                       HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Vu lan công đức khôn tính kể

Thắng phước vô biên đồng hướng về

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

Đời đời thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện đem công đức tu hành này

Chan rải mười phương khắp tất cả

Hết thảy chúng con cùng các loài

Đồng được lên ngôi vô thượng Giác.OOO

PHỤC NGUYỆN

Nam mô mười phương Tam bảo tác đại chứng minh.O

Nam mô Phật bổn sư Thích ca Mâu Ni.O

Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm.O

Nam mô Phật hoàng Trần Nhân Tông.O
 

                                                             Cửa thiền thường nghiêm tịnh

                                                             Toàn chúng mãi thuận hòa

                                                              Phật huệ chiếu sáng ngời

                                                              Mưa pháp hằng nhuần gội

                                                              Phật tử lòng tin sâu

                                                              Ruộng phước càng tăng trưởng

                                                              Chúng sinh sống an lạc

                                                              Vui hưởng cảnh thái bình

                                                              Nơi nơi dứt đao binh

                                                              Mỗi mỗi đều thành Phật.

                                                  Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.OOO

                   
                                                             ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

                                                                 Con xin nương tựa Phật

                                                                 Bậc phước trí vẹn toàn

                                                                 Cầu tất cả chúng sinh

                                                                 Giác ngộ, phát tâm lành. (1 lạy)O

                                                                 Con xin nương tựa Pháp

                                                                 Nguồn tuệ giác Từ bi

                                                                 Cầu tất cả chúng sinh

                                                                 Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy)O

                                                                 Con xin nương tựa Tăng

                                                                  Đoàn thể sống an vui

                                                                  Cầu tất cả chúng sinh

                                                                  Hòa hợp, thương mến nhau. (1 lạy)OOO

                            
                                                                       HỒI HƯỚNG

                                                                 Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

                                                                  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

                                                                  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

                                                                  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

                                                                  Nguyện đem công đức này

                                                                  Hướng về khắp tất cả

                                                                  Đệ tử và chúng sinh

                                                                  Đều trọn thành Phật đạo.OOO

 

Các tin bài, hình ảnh, thư từ muốn đăng lên Website: chuathien.vn xin gửi vào địa chỉ: chuathien2014.@gmail.com
Ý kiến của bạn 0
Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài và điền đầy đủ thông tin. Bình luận của bạn sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực quan tâm chính là gì?
Số lượngTỷ lệ
231( 50 %)
58( 13 %)
23( 5 %)
34( 7 %)
115( 25 %)
Số người tham gia bình chọn: 461
Lần bình chọn đầu tiên: Thứ 5 , 18/04/2013 17:12
Lần bình chọn sau cùng: Thứ 3 , 30/03/2021 20:08

Thông báo

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG "TẾT TRỒNG CÂY- CHÙA PHÚC LÂM"

''TẾT TRỒNG CÂY - CHÙA PHÚC LÂM''  sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 21/2/2021 tức...
Chi tiết »

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP HỌC PHẬT PHÁP CĂN BẢN TRỰC TUYẾN GHPGVN HUYỆN THƯỜNG TÍN

Kính thưa quý vị Phật tử, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên nhiều chùa không thể tổ...
Chi tiết »

THÔNG BÁO: Chương trình vận động sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập ủng hộ các em học sinh miền Trung của chùa Phúc Lâm

Hiện toàn bộ sách vở của các bạn học sinh miền Trung khu vực ngập lụt đều bị hỏng hoàn toàn, Chùa...
Chi tiết »

Thông báo: Chương trình từ thiện chia sẻ với đồng bào miền Trung của chùa Phúc Lâm

Chùa Phúc Lâm rất mong quý Phật tử, thiện tín xa gần cùng chung tay với nhà chùa chia sẻ...
Chi tiết »

Thông báo chùa Phúc Lâm

Chùa Phúc Lâm ở thôn Cao Xá, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội. Chùa Phúc...
Chi tiết »

Video

Vietnam Archaeological Museum - Khu trưng bày Khảo cổ học Nhà Quốc Hội Việt Nam

Khu trưng bày cổ dưới lòng nhà Quốc hội được xem là bảo tàng cổ học đầu tiên ở Việt Nam, được cấu...
Chi tiết »

Đại đức Thích Chánh Thuần tuyên đọc bức Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam - 2020

Đại đức Thích Chánh Thuần tuyên đọc bức Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam - 2020  
Chi tiết »

Đại đức Thích Chánh Thuần - đọc văn tế Nguyễn Trãi

Đại đức Thích Chánh Thuần - đọc văn tế Nguyễn Trãi
Chi tiết »

Tuyên đọc bức Thông điệp của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2020

Tuyên đọc bức Thông điệp của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2020
Chi tiết »

Pháp âm

 

Pháp âm

 
 

Tin tức mới

Tịnh Độ với những pháp hành căn bản

Những ai đang tu pháp môn Tịnh Độ, mà không nắm vững các quy tắc căn bản của Tịnh Độ, không ý thức...
Chi tiết »

Hà Nội: BTS GHPGVN thành phố họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2565 – DL.2021

Ngày 16/04/2021 (nhằm ngày 06/03 năm Tân Sửu), tại Trụ sở BTS GHPGVN TP. Hà Nội – Chùa Mộ Lao (Số 02 đường...
Chi tiết »

Tượng Quan Âm ẩn mình dưới nước lớn nhất Việt Nam

Chùa Thanh Lương tọa lạc tại thôn Mỹ Quang Nam (xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), chùa nổi tiếng...
Chi tiết »

9 món ăn sáng có lợi cho sức khỏe

Theo một nghiên cứu phát hành trên tạp chí BMJ năm 2019, tiêu thụ bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất, năng...
Chi tiết »

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực quan tâm chính là gì?
Thống kê truy cập

00000003

Hôm nay: 1210

Hôm qua: 1315

Tháng này: 32588

Tháng trước: 47674

Tất cả: 3229911


Đang online: 4
IP: 3.238.250.105
Unknown 0.0